Herroepingsrecht

Formulier Vraetswitgoed voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Vraetswitgoed
Holsberg 26 6129KL Urmond [email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.